OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

중추가절(仲秋佳節)

악세사리 상품 이미지-S31L1
중추가절(仲秋佳節)
만물이 성숙하고 일 년 중 가장 먹을 것이 푸짐한 계절로
이 날 만큼은 새 옷으로 차려입고, 음식들도 풍성하게 차려놓았다 합니다.

그리하여 말하기를 '더도 말고 덜도 말고 늘 한가위 같기만 바란다'하였습니다.
서로 떨어져 살던 가족들이 한곳에 모여 다복한
중추가절을 나누는 즐거운 명절 연휴를 보내시기를 바라며,
아울러 블랭크룸에서 준비한 '중추가절(仲秋佳節)' 쿠폰과 함께 넉넉한 한가위 되기를 진심으로 기원하겠습니다.

연휴 기간 배송업무는 일시 중단되며 이후 10월 4일(수) 부터 업무 재개하여 최대한 빠르게 정상화될 수 있도록 노력하겠습니다.

배송 일정
-배송 마감 : 9월 25일(월) 주문 건 까지 출고
-배송 재개 : 10월 4일(수) 부터 순차 출고

중추가절 쿠폰
-대상 : 블랭크룸 하우스 회원, 기간 내 신규 가입 회원
-사용 기간 : 10월 9일(월) 까지

긴 연휴 지친 몸과 마음을 가다듬는 편한 휴식 되시길 바라며,
저희도 잘 쉬고 돌아와 아직 선보이지 못한
블랭크룸 가을/겨울 소식들을 전해드릴 수 있도록 하겠습니다.
감사합니다.