OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

현대 백화점 그랜드 오픈

악세사리 모델 착용 이미지-S75L2
블랭크룸의 새로운 출발에 대한 소식을 전합니다.
오는 3월 15일 금요일부터 현대백화점 판교점에서 블랭크룸을 만나보실 수 있습니다.

입장 순간부터의 시선과 동선까지 하나하나 세심하게 고려하여 편하게 제품을 경험하고, 머물러 가실 수 있도록 준비하고 있습니다. 착용 후의 만족감이 더 큰 블랭크룸 제품을 직접 눈에 담고, 만져보면서 블랭크룸에 대한 확신을 더할 수 있을 거라 기대합니다.

깊은 신뢰를 바탕으로 이루어지는 브랜드 경험에 대한 갈증에서 비롯된 오프라인 공간인 만큼, 물리적 거리감에 대한 아쉬움도 물론 있습니다. 이로 하여 모든 분들께 저희 매장을 직접 방문하고, 이 시작을 함께 기뻐해달라 말씀드릴 수는 없지만, 소중한 주말 시간을 할애하여 방문해 주실 분들을 위해 조금은 특별한 선물도 계획하였습니다.

현대백화점 판교점에서의 블랭크룸 시작을 맺기까지는 변함없이 저희를 믿고, 애정해 주시는 여러분의 마음이 가장 크게 작용하였습니다.
진심으로 감사드립니다. 그 마음에 보답할 수 있도록 블랭크룸의 모든 구성원이 정성으로 맞이하겠습니다. 가벼운 발걸음 부탁드립니다.
BLANKROOM
HYUNDAI PANGYO GRAND OPEN
오픈  2024년 3월 15일 (금)
위치  현대백화점 판교점 4층 블랭크룸 (경기 성남시 분당구 판교역로146번길 20 4층)
전화  031-5170-2432
여러분과 함께하는 매 순간들을 소중히 여기며 계속해서 나아가겠습니다.
오는 3월 15일 부터 현대백화점 판교점에서 만나 뵙겠습니다.

감사합니다.