OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

멤버십 가이드


MEMBERSHIP GRADE & BENEFITS

Grade
Benefits
SVIP 1000만원 이상 상시 할인 10%, 적립 7%, 월간 쿠폰 발행, 생일 쿠폰, 시즌 바우처 북, 무상 교환&반품
VVIP 500만원 ~ 1000만원 미만 상시 할인 5%, 적립 5%, 월간 쿠폰 발행, 생일 쿠폰, 시즌 바우처 북, 무상 교환&반품
VIP 100만원 ~ 500만원 미만 상시 할인 3%, 적립 3%, 월간 쿠폰 발행, 생일 쿠폰, 시즌 바우처 북
FAMILY 1만원 ~ 100만원 미만 적립 2%, 월간 쿠폰 발행, 생일 쿠폰
WELCOME 신규 회원 신규 가입 쿠폰 5%, 적립 2%
 • 블랭크룸 멤버십이 온/오프라인 통합되었습니다. 모든 매장에서의 구매 금액이 누적되며, 적립금은 모든 매장에서 자유롭게 사용할 수 있습니다.
 • 멤버십 등급은 구매 확정 기준으로 적용되며, 매월 1일에 자동 변경됩니다.
 • 최근 24개월, 누적 실 결제 금액 기준입니다. ex) 2022-02-01 ~ 2024-01-31 구매 확정 금액으로 기준
 • 대리구매 등 부적절한 방법을 통해 멤버십 혜택 획득이 발견된 경우, 멤버십과 제공된 혜택이 모두 취소될 수 있습니다.
 • 멤버십 선정 기준 및 혜택은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
 • 멤버십 기프트, 쿠폰 바우처는 VIP 등급 이상 고객님께 연 1회 발송됩니다.
 • 쿠폰 바우처는 발급일 기준 6개월간 사용 가능합니다. 해당 쿠폰은 주문 취소 및 환불 시, 재발급이 불가합니다.
 • 기프트 증정에 해당되는 VIP, VVIP, SVIP 고객님께 기프트 발송 전, 유선으로 안내 드릴 예정입니다.

REVIEW POINT


텍스트 리뷰 이미지 리뷰 스타일 리뷰
1,000 POINT 2,000 POINT 3,000 POINT
 • 일반 텍스트, 제품 이미지, 제품 착용 스타일 리뷰로 구성됩니다.
 • 적립금은 중복으로 지급되지 않습니다.
 • 작성 완료된 리뷰는 관리자 확인 후 적립금이 지급됩니다.
 • 네이버페이 구매 리뷰 작성은 적립금 지급이 되지 않습니다.