OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

BLANK ROOM STORE

블랭크룸 스토어를 오픈하였습니다.


보다 쾌적한 쇼핑환경을 위하여 시험운행 기간 동안 한시적 예약제로 운영하려 합니다.

예약이 번거로우실 수는 있으나 저희 공간에서만큼은 최대한 편하실 수 있도록 준비하겠습니다.


번거로운 수고를 덜어드리고자 합니다.

아래 방법 중 가장 편하신 방법을 선택하셔서 성함과 방문 날짜만 말씀해 주시면 가능한 빠르게 확인하여 불편 없는 예약 도와드리겠습니다.


블랭크룸 고객센터 : 070-4230-0922

인스타그램 디엠 : @blankroom.house

카카오 플러스 친구 : 블랭크룸

자사몰 QnA : www.blankroom.house


서울 성북구 보문로34나길 43

B1, 43, BOMUN-RO 34NA-GIL, SEONGBUK-GU, SEOUL

11:00 ~ 19:00 (토, 일요일 휴무)


잘 준비하고 기다리겠습니다.

곧 만나 뵙겠습니다.

감사합니다.