OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

Summer Vacance"FILL YOUR VACANCE"

쉼,
일 못지않게 쉼 자체도 우리 삶에 중요합니다.
하던 일을 잠시 내려두고 휴식을 취할 때입니다.
숨 가쁘게 쉬던 바쁜 일상들은 잠시 내려두고  
가까운 교외, 여름 바다, 호캉스 등 여름휴가 계획을 세워 보는 건 어떨까요?

여름휴가 기간에 편하고 시원하게 착용할 아이템들을 담은 ‘FILL YOUR VACANCE’ 셀렉션을 준비했습니다.  
땀 흡수력과 통기성이 좋은 피케 소재의 아이템들부터 청량하며 여름 바다를 연상케하는 ‘마린 스트라이프 니트’ 시원한 촉감의 소재 ‘브리지 밴딩 팬츠’, 인기 반팔 셔츠들까지  
블랭크룸에서 준비한 ‘FILL YOUR VACANCE'를 만나 보세요.  

기간 : 22.07.21 18:00 ~ 22.07.25 18:00
혜택 : MARKDOWN 30%, MEMEBERS COUPON 10%

Click Here.