OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

pre-order

재킷 모델 착용 이미지-S4L1
재킷 모델 착용 이미지-S2L2
STANDARD BALMACAAN WOOL COAT                                                                                                                   
₩438,000
재킷 상품 이미지-S12L3
-wool 100%  
-23oz / yard (680g) 
-cow horn button
-merino wool australia
HANDMADE SINGLE COAT                                                                                                                   
₩386,000
재킷 상품 이미지-S12L4
-wool 90%, Nylon 10%
-24oz / yard (680g) 
-nut button
PRE-ORDER
블랭크룸에서 22FW 시즌 코트 프리오더를 진행합니다.
지난 시즌 부족한 수량으로 재입고 요청 후
오랫동안 기다려주신 회원님들께서
최대한 지난 시즌과 유사한 컨디션으로 구매하실 수 있도록
한정 기간, 한정 수량으로 준비하였습니다.

프리오더 시 진행된 할인율은 시즌 내 재진행 예정이 없으며,
블랭크룸의 회원님들이 겨울 준비하심에 있어
조금이나마 부담이 덜어지시길 바라는 마음으로 준비하였습니다.
기간 : 9.26 (월) PM 3:00 - 9.29 (목) PM 3:00 (준비한 재고 소진시 프리오더 종료)
대상 : 오피셜 웹 페이지 회원
혜택 : WINTER COAT MARKDOWN 15%
[NOTIFY]
프리오더 진행 정책
1.구매 상품의 옵션 변경을 원하시는 경우, 오더 기간 내에 기존 주문 취소 후 재 주문하셔야 되며 수량이 없는 경우 재주문은 불가합니다.

2.프리오더 종료 후에도 사이즈 교환, 취소가 가능합니다. 배송 준비전까지 고객센터 유선으로접수 부탁드리겠습니다.

3.배송은 프리오더 종료 후 2주후에 배송이 시작됩니다.

4.단순변심으로 인한 반품/교환시 6,000원 택배비가 부담되며 자사 택배사 로젠택배 외 택배사 이용시 추가 요금이 발생됩니다.

5.본 제품은 1인당 제품 컬러별 1개까지만 구매하실 수 있습니다. 구매 개수를 초과한 경우 사전 안내 없이 취소될 수 있습니다.

6.프리오더 진행하지 않는 제품과 같이 구매를 할 경우 제품 선 배송후 프리오더 제품은 배송 일정에 맞춰서순차적으로 배송될 예정입니다.