OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

할리 오브 스코틀랜드

점퍼 상품상세 이미지-S12L14
[Harley of Scotland]                                                                                                              
할리 오브 스코틀랜드 핵심 가치
품질
원사 선택부터 제조 공정 및 세부 사항 전반에 걸쳐 항상 최고 품질과
최상의 스코틀랜드 니트웨어를 생산한 데 중점을 둡니다.
천연 섬유
천연 섬유에 중점을 두어 최고급 스코틀랜드 및 이탈리아 원사로 작업합니다.
클래식 Supersoft Shetland 부터 최고급 Lambswool 을 거쳐
최고급 스코틀랜드 캐시미어까지,선택한 모든 원사는 고품질 스웨터에 대해
신중하게 테스트하여 등급이 매겨지며 안목이 높은 고객의 요구에 맞게 만들어집니다.
기원
품질 및 지속 가능성 표준에 따라 모든 원사를 신중하게 조달하며 환경과
원자재의 윤리적 소싱에 집중합니다.
제로 웨이스트
폐기물이 전혀 없는 니트웨어를 시장에 제공하며 이를 자랑스럽게 생각합니다.
22FW 시즌 우리는 즐거운 협업을 진행하였습니다.
스코틀랜드의 '할리 오브 스코틀랜드[Harley of Scotland
제작한 스웨터, 
블랭크룸 구성원들이 실제로 즐겨 입는 브랜드와
손잡은 특별한 협업 제품입니다.

유수의 패션 기업과 본인의 브랜드로 세계적인 니트 전문 기업인
'할리 오브 스코틀랜드'사(社)와의 협업 제품을 소개합니다.

이번 협업 제품은 '할리 오브 스코틀랜드'사(社)의 클래식한 핏은
유지하며 블랭크룸의 가을/겨울과 가장 잘 어울리는 컬러를
셀렉, 조합 구성하여 각 스웨터만의 매력이 돋보이게 했습니다.
올해는 모두 네 가지 디자인, 열다섯 가지 컬러를 준비하였습니다.
가을부터 봄까지 옷장에 하나쯤 갖추면 좋을 스웨터입니다.
포근하고 따뜻하게 즐겨주시기를 바랍니다.


블랭크룸의 할리 오브 스코틀랜드 협업 제품은
10월 4일 (화) 오전 11시 블랭크룸 공식 홈페이지, 29cm에서
구매가 가능하며 이번 협업 제품 런칭 기념으로 5%할인 이벤트를
진행합니다.
많은 관심 부탁드립니다.