OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

블랭크룸 멤버십 가이드

블랭크룸의 제품과 사이즈 추천 상담

보다 편리하고 빠르게 안내를 받아보실 수 있도록 블랭크룸 공식 홈페이지
1:1 문의와 카카오톡을 통해 문의주시면, 빠르게 안내 도와드리겠습니다.
카카오 채널 (Kakao Channel) : 블랭크룸

블랭크룸 멤버십등급

등급명 연간 구매 금액 혜택 및 서비스
SVIP 1000만원 이상 상시 할인 10%, 적립 7%, 월간 쿠폰 발행, 생일 쿠폰, 시즌 바우처 북, 무상 교환&반품
VVIP 500만원 ~ 1000만원 미만 상시 할인 5%, 적립 5%, 월간 쿠폰 발행, 생일 쿠폰, 시즌 바우처 북, 무상 교환&반품
VIP 100만원 ~ 500만원 미만 상시 할인 3%, 적립 3%, 월간 쿠폰 발행, 생일 쿠폰, 시즌 바우처 북
FAMILY 1만원 ~ 100만원 미만 적립 2%, 월간 쿠폰 발행, 생일 쿠폰
WELCOME 신규 회원 신규 가입 쿠폰 5%
 • 멤버십 명은 구매 확정 기준, 매월 1일 자동 변경됩니다.
 • 최근 24개월, 누적 실 결제금액 기준입니다. ex) 2022-02-01 ~ 2024-01-31 구매 확정 금액으로 기준
 • 대리구매 등의 부적절한 방법을 통한 상시 할인 적용, 적립금 획득이 발생한 경우 멤버쉽과 적립금 모두 취소될 수 있습니다.
 • 멤버십 혜택 및 선정 기준은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
 • 멤버십 GIFT, 쿠폰 바우처는 VIP 등급 이상 고객님께 연 1회 발송됩니다.
 • 쿠폰 바우처는 발급일 기준 6개월간 사용이 가능합니다. 해당 쿠폰은 주문 취소 및 환불 시 재발급이 불가능한 쿠폰입니다
 • 기프트 증정에 해당되는 VIP, VVIP, SVIP 고객님께 기프트 발송 전 유선으로 안내 드릴 예정입니다.

리뷰 적립금

기준 및 적립금

텍스트 리뷰 이미지 리뷰 스타일 리뷰
1,000 POINT 2,000 POINT 3,000 POINT
 • 블랭크룸의 리뷰는 일반 텍스트, 제품 이미지, 제품 착용 스타일 리뷰로 구성됩니다.
 • 적립금은 중복으로 지급되지 않습니다. ex) 제품 이미지와 글 작성 시 지급 포인트 : 2,000 POINT
 • 작성 시 관리자 확인 후 적립금이 지급됩니다.
 • 네이버페이 구매 후기 작성은 적립금 지급이 되지 않습니다.